Follow by Email

wtorek, 11 listopada 2008

Mandala 2009 - Anita Wach

Anita Wach - INCH 1,5

koncept, choreografia, wykonanie: Anita Wach
muzyka: collage reżyseria światła: Sławomir Krawczyński
Nie być w centrum i mieć centrum, znaczy być ciągle w drodze, zawsze w teraz, w jakimś miejscu. Idąc, sobą zapełniamy przestrzeń, sobą wyznaczamy kierunek, w miejscu zatrzymania widzimy swój dom. Sama przestrzeń jest bezdomna i pusta, a zarazem pełna możliwości. Nie wystarczy iść, nie wystarczy zamieszkać, nie wystarczy po prostu być. Interesuje mnie relacja pomiędzy człowiekiem i otaczającą go przestrzenią, pojmowaną jako swego rodzaju zagadka, której oddziaływanie jest wciąż na nowo odkrywane. Wszelkie siły, wydarzenia pojawiające się w choreografii mają stanowić manifestację owej zagadkowej siły, której matryca spoczywa w nieświadomości. Osią wydarzeń jest miejsce i czas teraźniejszy, sfera ciała i osoby, przestrzeń prywatna w przestrzeni publicznej, sfera domu i stan bezdomności.
Anita Wach przez pięć lat związana była ze Śląskim Teatrem Tańca, od kilku - jest niezależną tancerką współpracującą głównie z warszawskim Teatrem Bretoncaffe. Stypendystka Pro Helvetii (projekt improwizacyjny z Thomasem Hauertem, 2003) oraz rezydentka Centrum Choreograficznego Zollwerein w Essen (jesień 2005). W 2004 roku wspólnie z innymi artystami wzięła udział w multidyscyplinarnym projekcie prezentowanym w Berlinie i Wrocławiu. Studiowała filozofię i pedagogikę. Rezydentka pierwszej edycji SOLO PROJEKT w Starym Browarze. Solo w ramach programu było jej pierwszym w pełni autorskim projektem i debiutem choreograficznym. Pracuje i uczy tańca w Warszawie. Wzięła także udział w projekcie Video & Dance w ramach współpracy z festiwalem Vdance / Tel Aviv współorganizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza.


Anita Wach - INCH 1,5
original idea, choreography and performance: Anita Wach
music:collage
lighting direktor:Sławomir Krawczyński
Not to be in the centre and to have a centre means to be permanently on the go, always in the now, always in some place. Going, we fill space with ourselves, set the direction with ourselves, find home wherever we stop. Space itself is homeless and empty, and, at the same time, full of potentialities. It is not enough to go, it is not enough to settle, it is not enough to simply be.
I am interested in the relation between man and the surrounding space perceived as a kind of riddle whose impact is permanently rediscovered. All powers and events present in the choreography are intended to manifest this mysterious might whose template rests in the unconscious.
Events revolve around the here and now, the sphere of the body and the person, the private in the public space, the sphere of home and the state of homelessness.

Anita Wach
Following a five-year stint with the Śląski Teatr Tańca, Anita Wach began independent dancing career; she mainly collaborates with the Warsaw-based Bretoncaffe Theatre. Holder of Pro Helvetia grant (improvisation project with Thomas Hauert, 2003) and resident artist of Zollwerein Choreography Centre in Essen (autumn 2005), together with other artists, she took part in multidisciplinary project presented in Berlin and Wrocław in 2004. Studied philosophy and pedagogy, Anita Wach was resident of the first edition of SOLO PROJEKT in the Stary Browar; the solo performance, which formed part of the program, was her first fully individual project and choreographic debut. She works in Warsaw, where she also teaches dance. Participant of Video & Dance project at Vdance / Tel Aviv festival co-organized by Adam Mickiewicz Institute.